Manganistan draselný KMnO4 (hypermangan)

Manganistan draselný KMnO4 (hypermangan)

  • ID: P10564
Dostupnost: Skladem (5 a více ks)
Manganistan draselný hypermangan
  • Hmotnost: 1 kg
Vyberte variantu

Potřebujete poradit s výběrem? Obraťte se na nás.

Od 59 Kč
49 Kč bez DPH

Bližší specifikace

Manganistan draselný KMnO4 (Hypermangan) ve velmi vysoké čistotě, nejen pro užití v úpravě pitné vody. Je to sloučenina manganu s černo-šedými krystalky, která se velmi dobře rozpouští ve vodě za vzniku fialového roztoku. V analytické chemii jsou roztoky KMnO₄ jedním ze základních oxidimetrických činidel pro redoxní titrace v tzv. manganometrii. Manganistan draselný je dobře rozpustný ve vodě za vzniku temně fialového (při nízké koncentraci růžového) roztoku. Díky silným oxidačním vlastnostem manganistanu dochází pomalu k jeho částečnému rozkladu na oxid manganičitý (MnO2) a z vody se uvolňuje kyslík.

Bezpečnost: Pevný KMnO4 je silné oxidační činidlo, ale hlavně by měl být oddělený od látek, které by mohly zrezavět (Fe atd.). Zředěný vodný roztok KMnO4 není nebezpečný. KMnO4 vytváří nebezpečné sloučeniny s koncentrovanými kyselinami. Například reakce s koncentrovanou H2SO4 produkuje vysoce reaktivní oxid manganistý, explozi iniciuje i malé množství organických látek. Při smíšení pevného KMnO4 s čistým glycerolem se směs bouřlivě vznítí.

Jako oxidační činidlo manganistan draselný poskvrní ruce a oblečení, protože probíhá redukce na MnO2. Skvrny na oblečení mohou být odstraněny použitím kyseliny octové. Skvrny na pokožce, které jsou typicky hnědé, zmizí během 48 hodin či se dají odstranit kyselinou citronovou.

Pro regeneraci GreenSand Plus, MTM filtračních náplní a i k jinému použití, např. k dezinfekci a léčbě.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA! Vyberte si výše jaké množství si přejete objednat, minimální množství je 0,1 kg, dále 0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3kg, 5 kg, 10 kg nebo celé balení soudek 25 kg. Čím větší množství, tím větší je sleva. Pokud si objednáte např. 2x 0,1 kg dostanete 2x balení po 0,1 kg.

Menší množství cca do 3 kg připravujeme do plastových sáčků 100 mikronů, větší množství může být zabaleno také v plastových sáčcích nebo v plastových kyblících.

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST JE KE STAŽENÍ V KOLONCE KE STAŽENÍ POD KOLONKOU PŘIDAT DO KOŠÍKU.

 

VLASTNOST

SPECIFIKACE

NAMĚŘENO

VYHODNOCENÍ

VLHKOST

<= 0,50 %

0,06 %

VYHOVUJE

OBSAH LÁTKY

>= 98,50 %

98,80 %

VYHOVUJE

LÁTKY NEROZPUSTNÉ VE VODĚ

<= 1,000 %

0,100 %

VYHOVUJE

 

POZOR NEBEZPEČNÁ LÁTKA!!!

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
H272 Může zesílit požár, oxidant
H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů//hořlavých materiálů
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P303+361+ 353 Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování